پارس پلیمر

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
1 2 3 4 5
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
25-1/451288000ریال
20-1/55800گرم230000ریال
32-1/81/5430000ریال
40-1/81/9490000ریال
50-1/83/4620000ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-21288000ریال
25-1/91/2345000 ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-1/83/1805000ریال
75-1/83/6935000 ریال
90-1/84/51170000ریال
110-26/41660000ریال
125-2/58/22130000 ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/83585000ریال
200-4225720000ریال
250-4/934/28900000 ریال
315-6/249/812950000ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-35/51430000 ریال
75-36/41660000ریال
90-37/752000000ریال
110-3/210/22650000ریال
125-3/211/52990000 ریال
160-4194940000ریال
200-4/927/97250000 ریال
250-6/245/911930000 ریال
315-7/768/517800000ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-2/72/5650000ریال
40-32/9750000ریال
50-34/51170000ریال
63-4/782080000 ریال
75-3/66/81765000 ریال
90-4/39/72520000 ریال
110-4/514/23690000ریال
125-6184680000ریال
160-7/730/27850000 ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11050 عدد در کیسه105000 ریال
بوشن ساده 12535 عدد در کیسه213000 ریال
بوشن ساده 16020 عدد در کیسه290000 ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه55000 ریال
بوشن ساده 90100عدد در کیسه80000 ریال
تبدیل 110.6380 عدد در کیسه100000 ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه126500 ریال
تبدیل 110.9070عدد در کیسه115000ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه160000 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه133000 ریال
تبدیل 125.9080 عدد در کیسه150000 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه 236000ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه248000 ریال
تبدیل 63.40200 عدد در کیسه53000 ریال
تبدیل 63.50200 عدد در کیسه70000 ریال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه75000 ریال
تبدیل 90.63120عدد در کیسه76000 ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه115000 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه219000 ریال
درپوش 12550 عدد در کیسه230000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه610000 ریال
درپوش 63200 عدد در کیسه140000 ریال
درپوش 90100عدد در کیسه203000 ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه91000 ریال
درپوش گپ 125100عدد در کیسه133000 ریال
درپوش گپ 63200عدد در کیسه61000 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه75000 ریال
زانو 135درجه 11024 عدد در کیسه290000 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه300000 ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه83000 ریال
زانو 135درجه 9040 عدد در کیسه165000 ریال
زانو 45 درجه 11060عدد در کیسه150000 ریال
زانو 45 درجه 12550 عدد در کیسه180000 ریال
زانو 45 درجه 16018 عدد در کیسه290000 ریال
زانو 45 درجه 20020 عدد در کیسه656000 ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه51000 ریال
زانو 45 درجه 50250 عدد در کیسه60000 ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه52000ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه76000 ریال
زانو 45 درجه 90100عدد در کیسه98000 ریال
زانو 90 درجه 11048عدد در کیسه167000 ریال
زانو 90 درجه 12536عدد در کیسه210000 ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه400000 ریال
زانو 90 درجه 20016 عدد در کیسه700000ریال
زانو 90 درجه 32350عدد در کیسه45000 ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه48500 ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه51000 ریال
زانو 90 درجه 63160عدد در کیسه62000 ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه88000 ریال
زانو 90 درجه 9080 عدد در کیسه127000 ریال
سه راه 45 درجه 11024عدد در کیسه288000 ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه185000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028عدد در کیسه230000 ریال
سه راه 45 درجه 12520عدد در کیسه363000 ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه363000 ریال
سه راه 45 درجه 125.6330عدد در کیسه375000 ریال
سه راه 45 درجه 125.9030عدد در کیسه535000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه800000ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه478000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه795000ریال
سه راه 45 درجه 2006عدددر کیسه1460000ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه79000ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه98000ریال
سه راه 45 درجه 63100عدد در کیسه100000ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه138000ریال
سه راه 45 درجه 9035عدد در کیسه210000 ریال
سه راه 45 درجه 90.6350 عدد در کیسه152000ریال
سه راه 90 درجه 11030عدد در کیسه220000ریال
سه راه 90 درجه 110.6348عدد در کیسه167000ریال
سه راه 90 درجه 110.9030عدد در کیسه253000ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه280000ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه390000ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه550000ریال
سه راه 90 درجه 32350عدد در کیسه76000ریال
سه راه 90 درجه 40200 عدد در کیسه80000ریال
سه راه 90 درجه 50200 عدد در کیسه98000ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه90000ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه127000ریال
سه راه 90 درجه 9045عدد در کیسه156000ریال
سه راه 90 درجه 90.6370عدد در کیسه133000ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه1700ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد0 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد0 ریال
زانو برقی بلند 20400عدد در کیسه20000 ریال
زانو برقی بلند 25300عدد در کیسه23000ریال
زانو برقی کوتاه 201000عدد در کیسه10350ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه16000ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه29500ریال


لوله های پلی اتیلن:

سایز / فشار قابل تحمل (اتمسفر)وزن هر متر (کیلوگرم)قیمت
20-16133/.0
25-12/5171/.0
25-1621/.0
32-16327/.0
40-6285/.0
40-60/240
40-8295/.0
40-10356/.0
50-644/.0
50-6374/.0
50-8453/.0
50-10549/.0
63-664/.0
63-658/.0
63-87/.0
63-10873/.0
75-6976/.0
75-6828/.0
75-81/020
75-101/240
90-61/390
125-62/550
90-61/290
90-61/320
90-81/460
90-101/770
90-12/52/120
110-62/080
110-620
110-82/170
110-102/620
110-12/53/140
125-62/660
125-82/760
125-103/370
160-63/720
160-84/520
160-105/50
200-65/780
200-87/050
200-108/560
250-68/930
250-1013/40
250-8110
315-614/20
315-817/40
315-1021/20
(100متری)12/5-200.0750
(100متری)10-250.0750
(100متری)8-320.0950
(200متری)5-1600
(100متری)5-1600
(200متری)12/5-200.1150
(200متری)10-250.150
(200متری)8-320.190
(200متری)10-320.2320
(100متری)10-320.1160
(400متری)5-160.60