پلیمر پارس

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
1 2 3 4 5 6
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
25-1/451715000ریال
20-1/55800گرم572000ریال
32-1/81/51070000ریال
40-1/81/91360000ریال
50-1/83/41720000ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-21715000ریال
25-1/91/2858000 ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-1/83/12200000ریال
75-1/83/62570000 ریال
90-1/84/53220000ریال
110-26/44580000ریال
125-2/58/25860000ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/89870000ریال
200-42215730000ریال
250-4/934/224450000 ریال
315-6/249/835610000ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-35/53930000ریال
75-36/44580000ریال
90-37/755560000ریال
110-3/210/27320000ریال
125-3/211/58230000 ریال
160-41913590000ریال
200-4/927/921230000 ریال
250-6/245/932840000 ریال
315-7/768/552140000ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-2/72/51790000ریال
40-32/92100000ریال
50-34/53220000ریال
63-4/785720000 ریال
75-3/66/84860000ریال
90-4/39/76930000 ریال
110-4/514/210000000ریال
125-61812900000ریال
160-7/730/221600000 ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11050 عدد در کیسه250000 ریال
بوشن ساده 12535 عدد در کیسه317000ریال
بوشن ساده 16020 عدد در کیسه638000ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه88000یال
بوشن ساده 90120عدد در کیسه165000ریال
تبدیل 110.6380 عدد در کیسه218000 ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه260000ریال
تبدیل 110.9070عدد در کیسه250000ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه313000 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه265000 ریال
تبدیل 125.9080 عدد در کیسه340000 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه550000ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه550000ریال
تبدیل 63.40200 عدد در کیسه97000ریال
تبدیل 63.50200 عدد در کیسه99000یال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه135000 ریال
تبدیل 90.63120عدد در کیسه165000ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه168000 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه457000 ریال
درپوش 12550 عدد در کیسه500000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه1000000 ریال
درپوش 63200 عدد در کیسه192000ریال
درپوش 90100عدد در کیسه341000ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه190000 ریال
درپوش گپ 125100عدد در کیسه218000ریال
درپوش گپ 63200عدد در کیسه69000 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه136000 ریال
زانو 135درجه 11024 عدد در کیسه690000 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه735000 ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه176000ریال
زانو 135درجه 9050 عدد در کیسه383000ریال
زانو 45 درجه 11060عدد در کیسه360000ریال
زانو 45 درجه 12550 عدد در کیسه373000ریال
زانو 45 درجه 16018 عدد در کیسه942000ریال
زانو 45 درجه 20020 عدد در کیسه1820000 ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه61000 ریال
زانو 45 درجه 50250 عدد در کیسه86000 ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه121000ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه182000ریال
زانو 45 درجه 90100عدد در کیسه218000ریال
زانو 90 درجه 11060عدد در کیسه426000 ریال
زانو 90 درجه 12536عدد در کیسه550000 ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه1300000 ریال
زانو 90 درجه 20016 عدد در کیسه2360000ریال
زانو 90 درجه 32350عدد در کیسه79000 ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه64000 ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه105000 ریال
زانو 90 درجه 63160عدد در کیسه144000 ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه228000ریال
زانو 90 درجه 9080 عدد در کیسه275000 ریال
سه راه 45 درجه 11024عدد در کیسه715000 ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه482000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028عدد در کیسه615000 ریال
سه راه 45 درجه 12520عدد در کیسه1080000 ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه942000 ریال
سه راه 45 درجه 125.6330عدد در کیسه865000 ریال
سه راه 45 درجه 125.9030عدد در کیسه880000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه2040000ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه1450000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه1630000ریال
سه راه 45 درجه 2006عدددر کیسه4040000ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه116000ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه121000ریال
سه راه 45 درجه 63100عدد در کیسه231000ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه348000ریال
سه راه 45 درجه 9035عدد در کیسه487000 ریال
سه راه 45 درجه 90.6350 عدد در کیسه360000ریال
سه راه 90 درجه 11030عدد در کیسه620000ریال
سه راه 90 درجه 110.6348عدد در کیسه443000ریال
سه راه 90 درجه 110.9030عدد در کیسه528000ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه757000ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه916000ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه1600000ریال
سه راه 90 درجه 32350عدد در کیسه100000ریال
سه راه 90 درجه 40200 عدد در کیسه146000یال
سه راه 90 درجه 50200 عدد در کیسه136000ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه209000ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه290000ریال
سه راه 90 درجه 9045عدد در کیسه396000ریال
سه راه 90 درجه 90.6370عدد در کیسه305000ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه5000ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد0 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد0 ریال
زانو برقی بلند 20400عدد در کیسه40000ریال
زانو برقی بلند 25300عدد در کیسه48000ریال
زانو برقی کوتاه 201000عدد در کیسه17000ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه27000ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه53000ریال


لوله های پلی اتیلن:

سایز / فشار قابل تحمل (اتمسفر)وزن هر متر (کیلوگرم)قیمت
20-16133/.0
25-12/5171/.0
25-1621/.0
32-16327/.0
40-6285/.0
40-60/240
40-8295/.0
40-10356/.0
50-644/.0
50-6374/.0
50-8453/.0
50-10549/.0
63-664/.0
63-658/.0
63-87/.0
63-10873/.0
75-6976/.0
75-6828/.0
75-81/020
75-101/240
90-61/390
125-62/550
90-61/290
90-61/320
90-81/460
90-101/770
90-12/52/120
110-62/080
110-620
110-82/170
110-102/620
110-12/53/140
125-62/660
125-82/760
125-103/370
160-63/720
160-84/520
160-105/50
200-65/780
200-87/050
200-108/560
250-68/930
250-1013/40
250-8110
315-614/20
315-817/40
315-1021/20
(100متری)12/5-200.0750
(100متری)10-250.0750
(100متری)8-320.0950
(200متری)5-1600
(100متری)5-1600
(200متری)12/5-200.1150
(200متری)10-250.150
(200متری)8-320.190
(200متری)10-320.2320
(100متری)10-320.1160
(400متری)5-160.60