پلیمر پارس

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
1 2 3 4 5 6
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
25-1/451460000ریال
20-1/55800گرم368000ریال
32-1/81/5700000ریال
40-1/81/9800000ریال
50-1/83/41000000ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-21460000ریال
25-1/91/2555000 ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-1/83/11300000ریال
75-1/83/61500000 ریال
90-1/84/51900000ریال
110-26/42700000ریال
125-2/58/23450000 ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/85800000ریال
200-4229260000ریال
250-4/934/214500000 ریال
315-6/249/82100000ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-35/52300000 ریال
75-36/42700000ریال
90-37/753220000ریال
110-3/210/24300000ریال
125-3/211/54830000 ریال
160-4197950000ریال
200-4/927/912500000 ریال
250-6/245/919300000 ریال
315-7/768/530600000ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-2/72/51058000ریال
40-32/91200000ریال
50-34/51900000ریال
63-4/783400000 ریال
75-3/66/82860000 ریال
90-4/39/74100000 ریال
110-4/514/25980000ریال
125-6187570000ریال
160-7/730/212650000 ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11050 عدد در کیسه150000 ریال
بوشن ساده 12535 عدد در کیسه190000ریال
بوشن ساده 16020 عدد در کیسه370000ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه52000یال
بوشن ساده 90120عدد در کیسه97000ریال
تبدیل 110.6380 عدد در کیسه130000 ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه147000ریال
تبدیل 110.9070عدد در کیسه148000ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه178000 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه153000 ریال
تبدیل 125.9080 عدد در کیسه194000 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه 315000ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه316000 ریال
تبدیل 63.40200 عدد در کیسه53000 ریال
تبدیل 63.50200 عدد در کیسه57000 ریال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه77000 ریال
تبدیل 90.63120عدد در کیسه97000ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه98000 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه260000 ریال
درپوش 12550 عدد در کیسه290000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه570000 ریال
درپوش 63200 عدد در کیسه110000 ریال
درپوش 90100عدد در کیسه195000 ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه108000 ریال
درپوش گپ 125100عدد در کیسه125000 ریال
درپوش گپ 63200عدد در کیسه40000 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه78000 ریال
زانو 135درجه 11024 عدد در کیسه410000 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه460000 ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه105000ریال
زانو 135درجه 9050 عدد در کیسه225000ریال
زانو 45 درجه 11060عدد در کیسه215000 ریال
زانو 45 درجه 12550 عدد در کیسه255000 ریال
زانو 45 درجه 16018 عدد در کیسه534000ریال
زانو 45 درجه 20020 عدد در کیسه1050000 ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه35000 ریال
زانو 45 درجه 50250 عدد در کیسه49000 ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه71000ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه103000 ریال
زانو 45 درجه 90100عدد در کیسه130000 ریال
زانو 90 درجه 11060عدد در کیسه250000 ریال
زانو 90 درجه 12536عدد در کیسه350000 ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه730000 ریال
زانو 90 درجه 20016 عدد در کیسه1320000ریال
زانو 90 درجه 32350عدد در کیسه51750 ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه38000 ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه62000 ریال
زانو 90 درجه 63160عدد در کیسه85000 ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه130000 ریال
زانو 90 درجه 9080 عدد در کیسه161000 ریال
سه راه 45 درجه 11024عدد در کیسه425000 ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه283000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028عدد در کیسه360000 ریال
سه راه 45 درجه 12520عدد در کیسه615000 ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه540000 ریال
سه راه 45 درجه 125.6330عدد در کیسه472000 ریال
سه راه 45 درجه 125.9030عدد در کیسه500000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه1150000ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه815000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه930000ریال
سه راه 45 درجه 2006عدددر کیسه2300000ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه69000ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه72000ریال
سه راه 45 درجه 63100عدد در کیسه136000ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه197000ریال
سه راه 45 درجه 9035عدد در کیسه290000 ریال
سه راه 45 درجه 90.6350 عدد در کیسه213000ریال
سه راه 90 درجه 11030عدد در کیسه365000ریال
سه راه 90 درجه 110.6348عدد در کیسه260000ریال
سه راه 90 درجه 110.9030عدد در کیسه306000ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه430000ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه500000ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه900000ریال
سه راه 90 درجه 32350عدد در کیسه96000ریال
سه راه 90 درجه 40200 عدد در کیسه58000ریال
سه راه 90 درجه 50200 عدد در کیسه78000ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه125000ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه170000ریال
سه راه 90 درجه 9045عدد در کیسه233000ریال
سه راه 90 درجه 90.6370عدد در کیسه180000ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه2000ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد0 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد0 ریال
زانو برقی بلند 20400عدد در کیسه25000 ریال
زانو برقی بلند 25300عدد در کیسه30000ریال
زانو برقی کوتاه 201000عدد در کیسه11000ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه17000ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه33000ریال


لوله های پلی اتیلن:

سایز / فشار قابل تحمل (اتمسفر)وزن هر متر (کیلوگرم)قیمت
20-16133/.0
25-12/5171/.0
25-1621/.0
32-16327/.0
40-6285/.0
40-60/240
40-8295/.0
40-10356/.0
50-644/.0
50-6374/.0
50-8453/.0
50-10549/.0
63-664/.0
63-658/.0
63-87/.0
63-10873/.0
75-6976/.0
75-6828/.0
75-81/020
75-101/240
90-61/390
125-62/550
90-61/290
90-61/320
90-81/460
90-101/770
90-12/52/120
110-62/080
110-620
110-82/170
110-102/620
110-12/53/140
125-62/660
125-82/760
125-103/370
160-63/720
160-84/520
160-105/50
200-65/780
200-87/050
200-108/560
250-68/930
250-1013/40
250-8110
315-614/20
315-817/40
315-1021/20
(100متری)12/5-200.0750
(100متری)10-250.0750
(100متری)8-320.0950
(200متری)5-1600
(100متری)5-1600
(200متری)12/5-200.1150
(200متری)10-250.150
(200متری)8-320.190
(200متری)10-320.2320
(100متری)10-320.1160
(400متری)5-160.60