پارس پلیمر

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
تولید لوله های پلی اتیلن در ایران
تولید لوله های پی وی سی در ایران
تولید اتصالات پی وی سی در ایران
پلیمر پارس تولید کننده لوله و اتصالات پی وی سی و پلی اتیلن
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-1/55800گرم109000ریال
25-1/451136000ریال
32-1/81/5205000ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-21136000ریال
25-1/91/2165000 ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
110-2/26/4800000ریال
125-2/58/21025000 ریال
40-1/81/9240000 ریال
50-1/82/4300000ریال
63-1/83/1390000ریال
75-1/83/6450000 ریال
90-1/84/3536000 ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/51680000 ریال
200-4222760000 ریال
250-4/934/24280000 ریال
315-6/249/86200000 ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
110-3/2101250000ریال
125-3/211/51440000 ریال
160-4182240000 ریال
200-4/927/93480000 ریال
250-6/245/95730000 ریال
315-7/768/58560000 ریال
63-35/5690000 ریال
75-36/4800000ریال
90-37/5936000 ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
110-514/21776000 ریال
125-6182240000 ریال
160-7/730/23776000 ریال
32-2/72/5315000 ریال
40-32/9365000 ریال
50-34/5560000 ریال
63-4/781000000 ریال
75-3/66/8850000ریال
90-4/39/71210000 ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11050 عدد در کیسه60000ریال
بوشن ساده 12535 عدد در کیسه121000 ریال
بوشن ساده 16020 عدد در کیسه167000 ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه31500ریال
بوشن ساده 90100عدد در کیسه45500 ریال
تبدیل 110.6380 عدد در کیسه57500ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه74000ریال
تبدیل 110.9070عدد در کیسه64000ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه65000 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه75500 ریال
تبدیل 125.9080 عدد در کیسه87000ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه135000 ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه143000ریال
تبدیل 63.40200 عدد در کیسه29000 ریال
تبدیل 63.50200 عدد در کیسه39000 ریال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه43000 ریال
تبدیل 90.63120عدد در کیسه43000 ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه65000 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه125000ریال
درپوش 12550 عدد در کیسه75500 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه350000 ریال
درپوش 63200 عدد در کیسه81000 ریال
درپوش 90100عدد در کیسه117000 ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه52000ریال
درپوش گپ 125100عدد در کیسه75500 ریال
درپوش گپ 63200عدد در کیسه35000 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه42500 ریال
زانو 135درجه 11024 عدد در کیسه165000 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه172000 ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه47500 ریال
زانو 135درجه 9040 عدد در کیسه94000 ریال
زانو 45 درجه 11060عدد در کیسه83500 ریال
زانو 45 درجه 12550 عدد در کیسه102000 ریال
زانو 45 درجه 16018 عدد در کیسه167000 ریال
زانو 45 درجه 20020 عدد در کیسه377000 ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه29000 ریال
زانو 45 درجه 50250 عدد در کیسه34000 ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه30000ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه44000ریال
زانو 45 درجه 90100عدد در کیسه56000 ریال
زانو 90 درجه 11048عدد در کیسه95000 ریال
زانو 90 درجه 12536عدد در کیسه121000 ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه229000 ریال
زانو 90 درجه 20016 عدد در کیسه406000ریال
زانو 90 درجه 32350عدد در کیسه26000 ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه22000 ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه26000 ریال
زانو 90 درجه 63160عدد در کیسه36000 ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه51000 ریال
زانو 90 درجه 9080 عدد در کیسه73000ریال
سه راه 45 درجه 11024عدد در کیسه165000 ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه107000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028عدد در کیسه133000 ریال
سه راه 45 درجه 12520عدد در کیسه210000 ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه210000 ریال
سه راه 45 درجه 125.6330عدد در کیسه215000 ریال
سه راه 45 درجه 125.9030عدد در کیسه310000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه458000ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه276000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه455000ریال
سه راه 45 درجه 2006عدددر کیسه850000ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه45500ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه56000ریال
سه راه 45 درجه 63100عدد در کیسه58500ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه80000ریال
سه راه 45 درجه 9035عدد در کیسه121000 ریال
سه راه 45 درجه 90.6350 عدد در کیسه88500ریال
سه راه 90 درجه 11030عدد در کیسه127500ریال
سه راه 90 درجه 110.6348عدد در کیسه95000ریال
سه راه 90 درجه 110.9030عدد در کیسه145000ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه159000ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه224000ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه310000ریال
سه راه 90 درجه 32350عدد در کیسه44000ریال
سه راه 90 درجه 40200 عدد در کیسه45500ریال
سه راه 90 درجه 50200 عدد در کیسه56000ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه52000ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه73000ریال
سه راه 90 درجه 9045عدد در کیسه88500ریال
سه راه 90 درجه 90.6370عدد در کیسه75500ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه1000ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد0 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد0 ریال
زانو برقی بلند 20400عدد در کیسه11500 ریال
زانو برقی بلند 25300عدد در کیسه13000ریال
زانو برقی کوتاه 201000عدد در کیسه6000ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه8600ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه17000ریال