پارس پلیمر

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
1 2 3 4 5
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-1/55800گرم130000ریال
25-1/451165000ریال
32-1/81/5242000ریال
40-1/81/9283000ریال
50-1/83/4342000ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-21165000 ریال
25-1/91/2195000 ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-1/83/1460000 ریال
75-1/83/6530000 ریال
90-1/84/5665000ریال
110-26/4945000ریال
125-2/58/21210000 ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/82030000ریال
200-4223257000 ریال
250-4/934/25050000 ریال
315-6/249/87320000 ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-35/5815000 ریال
75-36/4945000 ریال
90-37/751135000ریال
110-3/210/21505000ریال
125-3/211/51700000 ریال
160-4192797000ریال
200-4/927/94110000 ریال
250-6/245/96762000 ریال
315-7/768/510100000 ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-2/72/5372000 ریال
40-32/9431000 ریال
50-34/5661000 ریال
63-4/781180000 ریال
75-3/66/81005000 ریال
90-4/39/71210000 ریال
110-4/514/22100000ریال
125-6182650000 ریال
160-7/730/24460000 ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11050 عدد در کیسه78000 ریال
بوشن ساده 12535 عدد در کیسه160000 ریال
بوشن ساده 16020 عدد در کیسه217500 ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه41000 ریال
بوشن ساده 90100عدد در کیسه60000 ریال
تبدیل 110.6380 عدد در کیسه75000 ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه96500 ریال
تبدیل 110.9070عدد در کیسه85000 ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه120000 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه98000 ریال
تبدیل 125.9080 عدد در کیسه113000 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه176000 ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه186000 ریال
تبدیل 63.40200 عدد در کیسه40000 ریال
تبدیل 63.50200 عدد در کیسه51000 ریال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه56000 ریال
تبدیل 90.63120عدد در کیسه57500 ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه85000 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه165000 ریال
درپوش 12550 عدد در کیسه173000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه455000 ریال
درپوش 63200 عدد در کیسه105500 ریال
درپوش 90100عدد در کیسه153000 ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه68000 ریال
درپوش گپ 125100عدد در کیسه99000 ریال
درپوش گپ 63200عدد در کیسه46000 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه56000 ریال
زانو 135درجه 11024 عدد در کیسه215000 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه224000 ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه62000 ریال
زانو 135درجه 9040 عدد در کیسه123000 ریال
زانو 45 درجه 11060عدد در کیسه110000 ریال
زانو 45 درجه 12550 عدد در کیسه133000 ریال
زانو 45 درجه 16018 عدد در کیسه217500 ریال
زانو 45 درجه 20020 عدد در کیسه490000 ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه38000 ریال
زانو 45 درجه 50250 عدد در کیسه45000 ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه39000ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه57500 ریال
زانو 45 درجه 90100عدد در کیسه73000 ریال
زانو 90 درجه 11048عدد در کیسه125000 ریال
زانو 90 درجه 12536عدد در کیسه158000 ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه298000 ریال
زانو 90 درجه 20016 عدد در کیسه530000ریال
زانو 90 درجه 32350عدد در کیسه34000 ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه36000 ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه38000 ریال
زانو 90 درجه 63160عدد در کیسه47000 ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه66500 ریال
زانو 90 درجه 9080 عدد در کیسه95000 ریال
سه راه 45 درجه 11024عدد در کیسه215000 ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه140000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028عدد در کیسه173000 ریال
سه راه 45 درجه 12520عدد در کیسه273000 ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه273000 ریال
سه راه 45 درجه 125.6330عدد در کیسه280000 ریال
سه راه 45 درجه 125.9030عدد در کیسه403000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه600000ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه360000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه600000ریال
سه راه 45 درجه 2006عدددر کیسه1105000ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه59500ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه73000ریال
سه راه 45 درجه 63100عدد در کیسه76000ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه104000ریال
سه راه 45 درجه 9035عدد در کیسه158000 ریال
سه راه 45 درجه 90.6350 عدد در کیسه115000ریال
سه راه 90 درجه 11030عدد در کیسه166000ریال
سه راه 90 درجه 110.6348عدد در کیسه125000ریال
سه راه 90 درجه 110.9030عدد در کیسه190000ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه207000ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه295000ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه410000ریال
سه راه 90 درجه 32350عدد در کیسه57500ریال
سه راه 90 درجه 40200 عدد در کیسه60000ریال
سه راه 90 درجه 50200 عدد در کیسه73000ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه68000ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه95000ریال
سه راه 90 درجه 9045عدد در کیسه115000ریال
سه راه 90 درجه 90.6370عدد در کیسه99000ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه3500ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد0 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد0 ریال
زانو برقی بلند 20400عدد در کیسه15000 ریال
زانو برقی بلند 25300عدد در کیسه17000ریال
زانو برقی کوتاه 201000عدد در کیسه7800ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه12000ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه22000ریال


لوله های پلی اتیلن:

سایز / فشار قابل تحمل (اتمسفر)وزن هر متر (کیلوگرم)قیمت
20-16133/.0
25-12/5171/.0
25-1621/.0
32-16327/.0
40-6285/.0
40-60/240
40-8295/.0
40-10356/.0
50-644/.0
50-6374/.0
50-8453/.0
50-10549/.0
63-664/.0
63-658/.0
63-87/.0
63-10873/.0
75-6976/.0
75-6828/.0
75-81/020
75-101/240
90-61/390
125-62/550
90-61/290
90-61/320
90-81/460
90-101/770
90-12/52/120
110-62/080
110-620
110-82/170
110-102/620
110-12/53/140
125-62/660
125-82/760
125-103/370
160-63/720
160-84/520
160-105/50
200-65/780
200-87/050
200-108/560
250-68/930
250-1013/40
250-8110
315-614/20
315-817/40
315-1021/20
(100متری)12/5-200.0750
(100متری)10-250.0750
(100متری)8-320.0950
(200متری)5-1600
(100متری)5-1600
(200متری)12/5-200.1150
(200متری)10-250.150
(200متری)8-320.190
(200متری)10-320.2320
(100متری)10-320.1160
(400متری)5-160.60