پارس پلیمر

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
1 2 3 4 5 6
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
25-1/451598000ریال
20-1/55800گرم477500ریال
32-1/81/5897000ریال
40-1/81/91025000ریال
50-1/83/41300000ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-21598000ریال
25-1/91/2720000 ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-1/83/11680000ریال
75-1/83/61955000 ریال
90-1/84/52440000ریال
110-26/43450000ریال
125-2/58/24430000ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/87475000ریال
200-42211900000ریال
250-4/934/218400000 ریال
315-6/249/826900000ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-35/52973000 ریال
75-36/43450000ریال
90-37/754200000ریال
110-3/210/25500000ریال
125-3/211/56200000 ریال
160-41910270000ریال
200-4/927/916050000 ریال
250-6/245/924800000 ریال
315-7/768/539400000ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-2/72/51352000ریال
40-32/91575000ریال
50-34/52440000ریال
63-4/784325000 ریال
75-3/66/83680000ریال
90-4/39/75245000 ریال
110-4/514/27680000ریال
125-6189730000ریال
160-7/730/216330000 ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11050 عدد در کیسه190000 ریال
بوشن ساده 12535 عدد در کیسه240000ریال
بوشن ساده 16020 عدد در کیسه483000ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه67000یال
بوشن ساده 90120عدد در کیسه124000ریال
تبدیل 110.6380 عدد در کیسه165000 ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه197000ریال
تبدیل 110.9070عدد در کیسه190000ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه237000 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه200000 ریال
تبدیل 125.9080 عدد در کیسه255000 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه415000ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه415000 ریال
تبدیل 63.40200 عدد در کیسه73000ریال
تبدیل 63.50200 عدد در کیسه75000ریال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه102000 ریال
تبدیل 90.63120عدد در کیسه124000ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه127000 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه345000 ریال
درپوش 12550 عدد در کیسه380000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه754000 ریال
درپوش 63200 عدد در کیسه145000 ریال
درپوش 90100عدد در کیسه258000ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه143000 ریال
درپوش گپ 125100عدد در کیسه165000ریال
درپوش گپ 63200عدد در کیسه52000 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه103000 ریال
زانو 135درجه 11024 عدد در کیسه522000 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه555500 ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه133000ریال
زانو 135درجه 9050 عدد در کیسه290000ریال
زانو 45 درجه 11060عدد در کیسه273000 ریال
زانو 45 درجه 12550 عدد در کیسه282000 ریال
زانو 45 درجه 16018 عدد در کیسه713000ریال
زانو 45 درجه 20020 عدد در کیسه1380000 ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه46000 ریال
زانو 45 درجه 50250 عدد در کیسه64500 ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه91000ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه137000ریال
زانو 45 درجه 90100عدد در کیسه165000ریال
زانو 90 درجه 11060عدد در کیسه322000 ریال
زانو 90 درجه 12536عدد در کیسه416500 ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه977500 ریال
زانو 90 درجه 20016 عدد در کیسه1785000ریال
زانو 90 درجه 32350عدد در کیسه59500 ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه48000 ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه78500 ریال
زانو 90 درجه 63160عدد در کیسه108000 ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه172500 ریال
زانو 90 درجه 9080 عدد در کیسه207000 ریال
سه راه 45 درجه 11024عدد در کیسه542000 ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه365000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028عدد در کیسه465000 ریال
سه راه 45 درجه 12520عدد در کیسه811000 ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه71300 ریال
سه راه 45 درجه 125.6330عدد در کیسه655500 ریال
سه راه 45 درجه 125.9030عدد در کیسه663000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه1540000ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه1100000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه1230000ریال
سه راه 45 درجه 2006عدددر کیسه3060000ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه87500ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه91500ریال
سه راه 45 درجه 63100عدد در کیسه175000ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه263000ریال
سه راه 45 درجه 9035عدد در کیسه368000 ریال
سه راه 45 درجه 90.6350 عدد در کیسه273000ریال
سه راه 90 درجه 11030عدد در کیسه468000ریال
سه راه 90 درجه 110.6348عدد در کیسه335000ریال
سه راه 90 درجه 110.9030عدد در کیسه400000ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه573000ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه690000ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه1200000ریال
سه راه 90 درجه 32350عدد در کیسه110000ریال
سه راه 90 درجه 40200 عدد در کیسه76000یال
سه راه 90 درجه 50200 عدد در کیسه102500ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه158000ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه220000ریال
سه راه 90 درجه 9045عدد در کیسه300000ریال
سه راه 90 درجه 90.6370عدد در کیسه230000ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه2300ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد0 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد0 ریال
زانو برقی بلند 20400عدد در کیسه30500ریال
زانو برقی بلند 25300عدد در کیسه36000ریال
زانو برقی کوتاه 201000عدد در کیسه13000ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه20500ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه40000ریال


لوله های پلی اتیلن:

سایز / فشار قابل تحمل (اتمسفر)وزن هر متر (کیلوگرم)قیمت
20-16133/.0
25-12/5171/.0
25-1621/.0
32-16327/.0
40-6285/.0
40-60/240
40-8295/.0
40-10356/.0
50-644/.0
50-6374/.0
50-8453/.0
50-10549/.0
63-664/.0
63-658/.0
63-87/.0
63-10873/.0
75-6976/.0
75-6828/.0
75-81/020
75-101/240
90-61/390
125-62/550
90-61/290
90-61/320
90-81/460
90-101/770
90-12/52/120
110-62/080
110-620
110-82/170
110-102/620
110-12/53/140
125-62/660
125-82/760
125-103/370
160-63/720
160-84/520
160-105/50
200-65/780
200-87/050
200-108/560
250-68/930
250-1013/40
250-8110
315-614/20
315-817/40
315-1021/20
(100متری)12/5-200.0750
(100متری)10-250.0750
(100متری)8-320.0950
(200متری)5-1600
(100متری)5-1600
(200متری)12/5-200.1150
(200متری)10-250.150
(200متری)8-320.190
(200متری)10-320.2320
(100متری)10-320.1160
(400متری)5-160.60