پلیمر پارس

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
1 2 3 4 5 6
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
25-1/451650000ریال
20-1/55800گرم520000ریال
32-1/81/5975000ریال
40-1/81/91235000ریال
50-1/83/41560000ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-21650000ریال
25-1/91/2780000 ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-1/83/12000000ریال
75-1/83/62340000 ریال
90-1/84/52930000ریال
110-26/44160000ریال
125-2/58/25330000ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/88970000ریال
200-42214300000ریال
250-4/934/222230000 ریال
315-6/249/832370000ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-35/53575000 ریال
75-36/44160000ریال
90-37/755050000ریال
110-3/210/26650000ریال
125-3/211/57480000 ریال
160-41912350000ریال
200-4/927/919300000 ریال
250-6/245/929850000 ریال
315-7/768/547400000ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-2/72/51630000ریال
40-32/91900000ریال
50-34/52930000ریال
63-4/785200000 ریال
75-3/66/84420000ریال
90-4/39/76300000 ریال
110-4/514/29230000ریال
125-61811700000ریال
160-7/730/219630000 ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11050 عدد در کیسه228000 ریال
بوشن ساده 12535 عدد در کیسه288000ریال
بوشن ساده 16020 عدد در کیسه580000ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه80000یال
بوشن ساده 90120عدد در کیسه149000ریال
تبدیل 110.6380 عدد در کیسه198000 ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه236500ریال
تبدیل 110.9070عدد در کیسه228000ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه284500 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه240000 ریال
تبدیل 125.9080 عدد در کیسه306000 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه498000ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه498000 ریال
تبدیل 63.40200 عدد در کیسه87500ریال
تبدیل 63.50200 عدد در کیسه90000ریال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه122500 ریال
تبدیل 90.63120عدد در کیسه149000ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه152500 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه415000 ریال
درپوش 12550 عدد در کیسه456000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه910000 ریال
درپوش 63200 عدد در کیسه174000 ریال
درپوش 90100عدد در کیسه310000ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه172000 ریال
درپوش گپ 125100عدد در کیسه198000ریال
درپوش گپ 63200عدد در کیسه62500 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه123500 ریال
زانو 135درجه 11024 عدد در کیسه626500 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه666500 ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه160000ریال
زانو 135درجه 9050 عدد در کیسه348000ریال
زانو 45 درجه 11060عدد در کیسه328000 ریال
زانو 45 درجه 12550 عدد در کیسه338500ریال
زانو 45 درجه 16018 عدد در کیسه855500ریال
زانو 45 درجه 20020 عدد در کیسه1655000 ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه55000 ریال
زانو 45 درجه 50250 عدد در کیسه77500 ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه110000ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه165000ریال
زانو 45 درجه 90100عدد در کیسه198000ریال
زانو 90 درجه 11060عدد در کیسه386500 ریال
زانو 90 درجه 12536عدد در کیسه500000 ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه1175000 ریال
زانو 90 درجه 20016 عدد در کیسه2145000ریال
زانو 90 درجه 32350عدد در کیسه71500 ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه57500 ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه94500 ریال
زانو 90 درجه 63160عدد در کیسه130000 ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه207000 ریال
زانو 90 درجه 9080 عدد در کیسه250000 ریال
سه راه 45 درجه 11024عدد در کیسه650000 ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه438000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028عدد در کیسه558000 ریال
سه راه 45 درجه 12520عدد در کیسه973500 ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه855500 ریال
سه راه 45 درجه 125.6330عدد در کیسه786500 ریال
سه راه 45 درجه 125.9030عدد در کیسه800000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه1848000ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه1320000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه1475000ریال
سه راه 45 درجه 2006عدددر کیسه3672000ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه105000ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه110000ریال
سه راه 45 درجه 63100عدد در کیسه210000ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه315500ریال
سه راه 45 درجه 9035عدد در کیسه442000 ریال
سه راه 45 درجه 90.6350 عدد در کیسه327500ریال
سه راه 90 درجه 11030عدد در کیسه562000ریال
سه راه 90 درجه 110.6348عدد در کیسه402000ریال
سه راه 90 درجه 110.9030عدد در کیسه480000ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه687500ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه132000ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه1450000ریال
سه راه 90 درجه 32350عدد در کیسه132000ریال
سه راه 90 درجه 40200 عدد در کیسه91500یال
سه راه 90 درجه 50200 عدد در کیسه123000ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه190000ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه264000ریال
سه راه 90 درجه 9045عدد در کیسه360000ریال
سه راه 90 درجه 90.6370عدد در کیسه276000ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه4500ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد0 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد0 ریال
زانو برقی بلند 20400عدد در کیسه36500ریال
زانو برقی بلند 25300عدد در کیسه43200ریال
زانو برقی کوتاه 201000عدد در کیسه15500ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه24500ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه48000ریال


لوله های پلی اتیلن:

سایز / فشار قابل تحمل (اتمسفر)وزن هر متر (کیلوگرم)قیمت
20-16133/.0
25-12/5171/.0
25-1621/.0
32-16327/.0
40-6285/.0
40-60/240
40-8295/.0
40-10356/.0
50-644/.0
50-6374/.0
50-8453/.0
50-10549/.0
63-664/.0
63-658/.0
63-87/.0
63-10873/.0
75-6976/.0
75-6828/.0
75-81/020
75-101/240
90-61/390
125-62/550
90-61/290
90-61/320
90-81/460
90-101/770
90-12/52/120
110-62/080
110-620
110-82/170
110-102/620
110-12/53/140
125-62/660
125-82/760
125-103/370
160-63/720
160-84/520
160-105/50
200-65/780
200-87/050
200-108/560
250-68/930
250-1013/40
250-8110
315-614/20
315-817/40
315-1021/20
(100متری)12/5-200.0750
(100متری)10-250.0750
(100متری)8-320.0950
(200متری)5-1600
(100متری)5-1600
(200متری)12/5-200.1150
(200متری)10-250.150
(200متری)8-320.190
(200متری)10-320.2320
(100متری)10-320.1160
(400متری)5-160.60